Tomt utrymme

VÅG - Hyresvillkor


Hyran erläggs innan bokningen kan bekräftas

Depositionsbelopp tas enbart ut när inget Svensk personnummer kan uppvisas, depositionen är 5000:-

Plats för avhämtning och återlämnande är samma brygga, bryggans väljs I samband med bokningen


 
Båtens användning

Båten får endast användas i inom närliggande sjöområden, max 2h från hemmahamnen

Hyresmannen får inte hyra ut båten till annan. Båten får ej användas för tävling eller för bogsering eller transport av personer eller gods mot ersättning. Förbudet mot bogsering gäller även jolle.

Hyresmannen ansvarar för att han har tillräcklig kunskap om båtar, motorer, navigering och väjningsregler för att kunna framföra och sköta båten. Hyresmannen kan använda sig av tredje person som har ovan nämnda kunskap men hyresmannen är fortfarande ansvarig för att båten framförs och sköts på rätt sätt.

Hyresmannen intygar att hen har nautisk kompetens genom att använda tjänsten.


 
Hyra och dröjsmål med betalning

I hyran ingår inte kostnad för drivmedel eller annat förbrukningsmaterial. Hyresmannen skall efter att båten lämnats tillbaka erlägga betalning av den  förbrukade bensinen. Antalet liter förbrukad bensin avläses digitalt och meddelas efter återlämnandet av båt. Pris per liter kan variera mellan hamnarna och står angivet vid bokningen.


 

Försäkring

Uthyraren svarar för att båten med tillbehör är helförsäkrad med en självrisk på 10 000 SEK

Försäkringens villkor och omfattning framgår av den kopia av försäkringsbrevet som tillhandahålls av uthyraren. Självriskreducering kan köpas till och sänker då självrisken till 2000:-

Pris för självriskreducering står angivet vid bokningen.


 
Överlåtelse av kontrakt

Hyresmannen har inte rätt att överlåta hyreskontraktet till annan person.


 
Skötsel

Hyresmannen ansvarar för att båten under hyrestiden vårdas väl och är skyldig att följa uthyrarens instruktioner rörande båtens skötsel. Om båten av hyresmannen hanteras ovarsamt eller vanvårdas så att betydande risk för väsentlig värdeminskning föreligger har uthyraren rätt att häva avtalet.

Erlagt hyresbelopp och en saneringskostnad på 1500:- kommer tas ut om båten måste städas grundligt så som efter fisklukt, kräks eller annan frän odör eller liknande.


 
Åtgärder vid fel, skada och förlust

Vid fel eller skada på båt eller tillbehör åligger det hyresmannen, liksom vid förlust av båt eller tillbehör, att snarast möjligt underrätta uthyraren. Uthyraren skall efter sådan underrättelse ofördröjligen meddela hyresmannen vilka åtgärder som skall vidtagas.

Hyresmannens ansvar vid skada och förlust

I den mån förlust av eller skada på båt eller tillbehör inte omfattas av sådan försäkring som sägs i punkt “Försäkring” är hyresmannen skyldig att ersätta förlusten eller skadan. Omfattas förlusten eller skadan  av försäkringen är hyresmannen betalningsansvarig för självrisken.

Om reparation av båt eller båtdel understiger kostnaden av försäkringen kommer den lägre summan tas ut av uthyraren.


 
Avbeställning

Hyresmannen kan att senast 24 timmar före hyrestidens början avbeställa förhyrningen av båten, VÅG sätter då tillbaka era VÅG-poäng på ert konto hos oss, vi betalar inte ut avbokningen i pengar. Avbokningsavgiften återbetalas ej.

Avbokningar inom 24 timmar före hyrestidens början tillfaller då erlagd bokningsavgift uthyraren. 


 
Återlämnande vid hyrestidens utgång mm.

Hyresmannen skall vid hyrestidens utgång återlämna båten på den plats där den avhämtats. Båten skall lämnas väl städad och i samma skick som vid avhämtandet. Uthyraren har innan förhyrningen av båten genomgått utrustningslistan med anteckningar om båtens skick. Hyresmannen har godkänt utrustningslistan i enlighet med vad som  framgår av densamma. VÅG eller dess franchisetagare besiktigar båten en till två gånger varje dag, om skada noteras meddelas detta till användaren som debiteras kostanden. Ersättningen ska senast 10 dagar efter påtalad skada betalas till uthyraren sker ej detta i rätt tid äger uthyraren rätt till ränta enligt lag.


Kan hyresmannen inte återlämna båten enligt avtalet skall han omedelbart underrätta uthyraren. Medger uthyraren inte att hyrestiden förlängs eller att båten återlämnas på annan plats än vad som överenskommits, skall hyresmannen betala ett vite med 10 000 SEK för varje påbörjat dygn som dröjsmålet består. Båten kommer också stängas av på distans och kan då bara framföras till hemmahamnen.

Ansvaret för båten övergår på uthyraren när båten återlämnats på plats för återlämnande.


Tomt utrymme