Tomt utrymme

VÅG - Allmänna villkor

Senast uppdaterad: 7 juni 2021


  1. ALLMÄNT
  2. SKAPANDE AV ANVÄNDARKONTO
  3. ANVÄNDARENS ALLMÄNNA SKYLDIGHETER
  4. VÅGS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
  5. FÖRBINDELSENS IKRAFTVARANDE, AVSLUT OCH ÖVERFÖRANDE
  6. TVISTLÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG
  7. ÖVRIGT


 
Härligt att du har valt att registrera dig hos VÅG. Tjänsten produceras av Add Result Global AB (Org.nummer: 559240-0781) som är ett aktiebolag grundat enligt svensk lagstiftning.

VÅGs tjänster (hädanefter ”Tjänsten” eller ”Tjänsterna”) består av följande Tjänster:

Uthyrning av digitala VÅG-båtar i VÅGs eller dess franchisetagares ägo.

Tilläggstjänster som varierar i utbud beroende på bryggans möjligheter.

Användare av tjänsten är nedan kallad


 
Genom att godkänna användarvillkoren eller bruka Tjänsten godkänner Användaren Förbindelsen som juridiskt bindande.

 

1. ALLMÄNT

VÅG fungerar som tjänsteleverantör endast i den omfattning att bolaget förmedlar information och betalningar mellan Användarna samt svarar för Tjänstens kundservice. Utöver det svarar VÅG för de VÅG-båtar som finns i sin operativa verksamhet.


 
Denna Förbindelse kompletteras av Hyrestjänstens användarvillkor (hädanefter ”Hyresvillkor”) och/eller användaravtalet som ingås mellan VÅG och Användaren (hädanefter ”Användaravtal”). Dessa villkor och/eller avtal ska godkännas av Användaren i det skede, då han eller hon brukar/köper ifrågavarande Tjänster. Ifall dessa användarvillkor och Hyresvillkoren eller Användaravtalet är inbördes oeniga, ges Hyresvillkoren och Användaravtalet företräde.

VÅG förbehåller sig ensidig rätt att ändra denna Förbindelse. VÅG informerar Användarna om ändringar i Förbindelsen per mejl eller genom Tjänsten. Ändringarna träder i kraft fjorton (14) dagar efter att information har getts. Genom att använda Tjänsten efter gjorda ändringar godkänner Användaren ändringarna som juridiskt bindande.

Ifall Användaren inte följer denna Förbindelse kan VÅG radera Användarkontot.

VÅG kan avsluta (bestående eller tillfälligt) erbjudandet av Tjänsten (eller vilken som helst del av den) antingen till Användaren eller till Användarna överlag, i enlighet med VÅGs eget omdöme och utan förhandsvarning.

Tjänsten får inte användas och Förbindelsen får inte godkännas, ifall (a) Användaren är omyndig och/eller (b) Användaren eller en part som företräder Användaren har förbjudits användandet av Tjänsten på basis av vilken som helst gällande lag.

 

 

2. SKAPANDE AV ANVÄNDARKONTO

Användandet av Tjänsterna förutsätter skapande av Användarkonto. Användaren skapar Användarkontot genom att följa registreringslänken och ange behövlig information.

Det är avgiftsfritt att registrera sig som Användare i Tjänsten.

Användarna är ensamt ansvariga för all verksamhet som sker via Användarkontot samt för ett tryggt förvarande, uppehåll och hemlighållande av sitt lösenord samt allt övrigt liknande. Ifall Användaren märker att någon annan har använt hans eller hennes Användarkonto utan Användarens godkännande, ska Användaren meddela VÅG om detta på mejladressen letsgo@takeawave.se

Det bör observeras, att Hyrestagaren ska fylla i om ett Certifikat eller liknande finns för sina båtkunskaper och erfarenhet.

 

 

3. ANVÄNDARENS ALLMÄNNA SKYLDIGHETER

Användaren förbinder sig till att använda Tjänsten endast till de ändamål som är tillåtna i denna Förbindelse, i vilken som helst tillämplig lag eller författning eller i ett allmänt godkänt regelverk.

Det är förbjudet att registrera användarnamn som strider mot god sed eller kränker andras rättigheter. VÅG har rätt att stänga Användarkontot ifall Användarens verksamhet strider mot denna Förbindelse, lag eller god sed eller ifall Användaren inte har loggat in i Tjänsten på över tolv (12) månader.

Användaren förbinder sig till att inte verksamma på ett sätt som stör eller på något annat är till skada för Tjänsten eller dess servrar eller nätverk som är kopplade till Tjänsten.

Användarna är ensamt ansvariga för all informering till myndigheter samt skatter och liknande avgifter som orsakas av gällande och tillämplig lag.

Tjänsten kan innehålla länkar till andra hemsidor. Då du besöker tredje parters hemsidor gör du det på egen risk.

Användaren förbinder sig till att inte i Tjänsten skicka, vidarebefordra eller spara material som är emot god sed eller lagen och att Ägaren inte uppmuntrar någon annan att agera på det ovan beskrivna sättet. Användaren förbinder sig även till att inte i Tjänsten skicka, vidarebefordra eller spara material som är upphovs-, varumärkes- eller immaterialrättsligt skyddat, om inte Användaren uttryckligen fått tillstånd för detta av rättsinnehavaren av den immateriella rättigheten.

Rättigheterna som berör Tjänsten, inklusive de immateriella rättigheterna, tillhör uteslutande VÅG. Tjänsten är upphovsrättsligt skyddad enligt gällande lag. Tjänsten kan innehålla material som är upphovs-, varumärkes- eller immaterialrättsligt skyddat. Användaren får inte utan VÅGs eller någon annan rättsinnehavares skriftliga tillstånd sprida, offentliggöra, kopiera, göra tillgängligt för allmänheten eller på annat sätt ekonomiskt utnyttja materialet, om inte annat följer av gällande lag.

Användaren överlåter alla sina nuvarande och kommande ekonomiska rättigheter till det material som överförts till Tjänsten. VÅG kan överlåta de ovan nämnda rättigheterna vidare samt ändra och modifiera innehållet i Tjänsten enligt eget tycke. Användaren behåller oberoende användarrättigheter till det material som överförts till Tjänsten.

 

 

4. VÅGS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

VÅG svarar inte för Användarnas utföranden eller verksamhet i Tjänsten. VÅG är inte under några omständigheter ersättningsskyldig för skador, olycksfall eller brott som sker under själva båtföringen eller i relation till båtföringen eller Tjänsten. VÅG är inte under några omständigheter skadeståndsskyldig för direkta eller indirekta skador som på något sätt hänför sig till Tjänsten eller till användningen av Tjänsten eller till information och meddelanden som fås genom Tjänsten. VÅG svarar inte heller för någon skada eller hinder som felaktig eller bristfällig användarinformation eventuellt kan orsaka till Användarna eller för tredje parter.

VÅG bär inte ansvar för något i relation till användningen av Tjänsten eller för förluster för Användarna som uppstått vid användningen av Tjänsten. Användarna förbinder sig till att ensamt ansvara för alla försummelser som hänför sig till denna Förbindelse samt för följderna av dessa.

VÅG ger inga direkta eller indirekta garantier gällande Tjänstens funktioner eller egenskaper och VÅG garanterar inte att Tjänsten fungerar utan avbrott eller felfritt.

VÅG har rätt att ta Tjänsten eller en del av den ur bruk tillfälligt av vilken som helst orsak.

VÅG bär inte ansvar för Tjänstens innehåll eller dess riktighet, förutom det faktainnehåll som VÅG själv har skapat. Således ansvarar VÅG inte för bland annat den information som Användarna meddelat i Tjänsten, informationens sanningsenlighet, korrekthet eller lagenlighet, eller för att Användaren har rättshandlingsförmåga att framhålla båttjänster eller att köpa dem.

VÅG ansvarar inte heller för Tjänstens användning eller för funktionsstörningar, tekniska fel, skadliga programvaror, länkar eller avbrott för Användaren eller för skador till tredje part.

VÅG är berättigad att radera material från Tjänsten, (i) vars offentliggörande eller framställande VÅG förbjudit i Tjänsten, eller (ii) som är lagstridigt, strider mot god sed eller är i strid med denna Förbindelse, osakligt eller felaktigt, eller (ii) som är skadligt för VÅG, dess Användare eller för tredje parter. VÅG har även rätten att radera material från tjänsten, ifall materialet innehåller vad som helst för rättsliga oklarheter, förolämpande information eller om innehållet är olämpligt för VÅGs varumärke.

VÅG ansvarar inte för något i relation till sina samarbetsparters verksamhet, angivanden eller ageranden mot Användarna eller för eventuella förluster som uppkommit i dessa sammanhang. Ifall det uppstår konflikter mellan Användarna och VÅGs samarbetsparter ska dessa lösa sina tvister inbördes.

Ansvarsbegränsningar som behandlats här sträcker sig inte över tvingande konsumenträtt som inte kan begränsas med dylika klausuler.

 

 

5. FÖRBINDELSENS IKRAFTVARANDE, AVSLUT OCH ÖVERFÖRANDE

Förbindelsen träder i kraft då Användaren godkänner Förbindelsen eller använder Tjänsten.

Förbindelsen är i kraft tillsvidare. Användaren kan säga upp Förbindelsen utan uppsägningstid per mejl eller genom Tjänsten utan att behöva motivera uppsägandet. För klarhetens skull anges, att då Användaren brukar Hyrestjänsten, följer man antingen Hyresvillkorens eller Användaravtalets villkor gällande uppsägningen.

Då Förbindelsen upphör stänger VÅG Användarens Användarkonto och raderar det material som Användaren eventuellt har sparat i Tjänsten.

VÅG har ensidig rätt till att överföra Förbindelsen till tredje part. Användaren har inte rätt att överföra denna Förbindelse till tredje part utan VÅGs skriftliga förhandsgodkännande.

 

 

6. TVISTLÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG

På Förbindelsen samt förhållandet mellan Användaren och VÅG tillämpas finsk lag bortsett från lagvalsregler.

I tvistlösning följs Hyresvillkorens samt Användaravtalets villkor.

 

 

7. ÖVRIGT

Ifall det existerar oenighet mellan den svensk-, finsk- och engelskspråkiga versionen av denna Förbindelse har den finskspråkiga versionen företräde.

Ifall det existerar oenighet mellan dessa användarvillkor och Hyresvillkoren eller Användaravtalet, har Hyresvillkoren och Användaravtalet företräde.


Tomt utrymme